Karty bezpečnostných údajov

Související předpisy platné na Slovensku:

  • REACH
  • CLP
  • zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon)
  • výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3 z 15. mája 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí
  • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, novelizované Nariadením vlády SR č. 300/2007 Z.z. - najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
  • a další...