Pojmy

Látka: chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivněstability látky nebo změny jejího složení.

Směs: směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek.

Uvedení na trh: dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za uvedení na trh se považuje rovněž dovoz.

Dodavatel: výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi anebo směs.

Výrobce: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která vyrábí látku ve Společenství.

Dovozce: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za fyzické uvedení na celní území Společenství.

Následný uživatel: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Pozn.: Ten, kdo připravuje směs, není výrobce, ale následný uživatel.

Distributor: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, včetně maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi pro třetí osoby.

Klasifikace: zařazení do tříd (a kategorií) nebezpečnosti + přiřazení standardní věty o nebezpečnosti ke každé třídě/kategorii.

Označení: přiřazení symbolů nebezpečnosti, (signálního slova), souhrn standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení.