Klasifikace látek a směsí

V současné době v Evropské unii probíhá přechodné období, kdy se během 5 let ruší starý systém klasifikace a označování chemických látek daný evropskými směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a postupně se zavádí tzv. GHS (globální harmonizovaný systém). K systému GHS se zavázalo mnoho zemí z celého světa a cílem je zjednodušení obchodování a sjednocení posuzování nebezpečnosti chemických produktů.

Do evropské legislativy se GHS implementuje nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES neboli CLP (Classification, Labeling and packaging = klasifikace, označování a balení).

Od 1.6.2015 se používá klasifikace podle nařízení CLP pro všechny chemické látky i směsi.