REACH a Bezpečnostní list

Bezpečnostní list (BL) je dokument, který informuje o nebezpečných vlastnostech látky nebo směsi z pohledu fyzikálně-chemických vlastností, účinků na lidské zdraví a účinků na životní prostředí.

Bezpečnostní list se nevyžaduje pro látky a směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné.

Sestavování a vydávání BL se řídí článkem 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, známého pod zkratkou REACH, a Přílohou II tohoto nařízení. Příloha II nařízení REACH byla naposledy novelizována nařízením Komise (EU) č. 830/2015.

Od 1.6.2015 tedy platí nový formát bezpečnostního listu a BL vydané před tímto datem mohou být používány nejdéle do 31.5.2017.

Bezpečnostní list se poskytuje příjemci zdarma v tištěné nebo elektronické podobě a to v úředním jazyku země, kde je látka nebo směs uváděna na trh.